Miket tudsz csinálni a kezeddel?

 

 

 

 

 

 

Present Perfect
 
Nincs pontos magyar megfelelője.
Képzése: have + ige 3. alakja.
Olyan múltban történt cselekményt fejez ki, mely valamilyen kapcsolatban van a jelennel.
Jelentése: mostanáig, eddig.
Nem mondjuk meg, hogy mikor történt a cselekvés. Ha megmondjuk, akkor egyszerű múlt időt kell használni.
In my life I have travelled to all seven continents.
I travelled around Africa in 1998.
 
Alakjai:
I
We      have
You      haven’t            lived in Rome.
They
 
He       has
She      hasn’t              lived in Rome.
 
Kérdés
How long have                  I
                                   You
                                   We
                                   They                known Peter?
 
How long has                  he
                                   she                  known Peter?
 
Használata
1.A múltban kezdődött és még most is tartó cselekvést fejez ki.
We have lived in the same house for 25 years.
 
Figyelem! Ilyen esetekben a jelen idő használata helytelen!
Peter is a teacher for 10 years.
 
Jellemző időhatározók
 
for       two years
            a month
            a few minutes
 
since    1970
            the end of the class
Christmas
 
A for időtartamot, a since időpontot jelöl.
 
2.Az életünkben valamikor megtörtént eseményt fejez ki. A hatása még mindig fontos, de lényegtelen, hogy mikor történt.
I have been to the USA. (Még mindig emlékszem rá, de nem fontos, hogy mikor volt).
 
Ilyenkor gyakran használjuk az alábbiakat:
ever (valaha)
never (soha)
before (ezelőtt)
 
Ha időpontra kérdezünk, akkor az egyszerű múlt időt használjuk.
When did you go to the United States?
 
3.A közelmúltban megtörtént esemény, melynek érzékelhető eredménye vagy következménye van.
The taxi hasn’t arrived yet.
 
A hírekben is gyakran előfordul, hiszen a tényeket hangsúlyozzák.
The Prime Minister has resigned.
 
Kérdő és tagadó mondatokban gyakoriak az alábbiak:
already (már)
just (éppen most)
yet (már,még)
 
I havent’t done my homework yet.
 
Figyeljünk a been és gone használatára!
He has been to the USA.
He has gone to the USA.
Mi a különbség?
 
Present Perfect vagy Egyszerű múlt?
I have lived in Texas for six years.
I lived in Texas for sex years.
 
Az Present Perfect időtartama határozatlan, az egyszerű múlté határozott.
 
I’ve done it for a long time / since July….
I did it yesterday / in 1987…
 
This morning / afternoon stb. időhatározót csak akkor használhatunk Present Perfect-el, ha az még érvényben van.
Pl.
Have you seen Amy this morning? (még délelőtt van)
Did you seen Amy this morning? (délután vagy este van)

"My precious feet"

Mit csinálhatsz a lábaddal?

Gyakorolhatod azokat az igéket, amelyek a láb-hoz kapcsolódnak!

 

 

 

 

"My First Verbs"              "Az első igéim"

Tanuld meg az igéket, majd használd őket a megadott mondatokban.

 

 

 

 

 

Rakd sorrendbe az eseményeket és alkoss történetet!

Használatos igeidő: Past Simple

Figyelj a rendhagyó igékre!

 

 

Keresztrejtvény a cselekvést kifejező igékből.

Kötsd össze a képeket az igékkel, majd fejts meg a rejtvényt!

 

 

 

 

 

wydoo 2009.03.26. 19:20

Actions Vocabulary 1

Gyakori cselekvések képekkel illusztálva.

 

 

 

 

wydoo 2009.03.25. 19:42

Travel Vocabulary 2

Egészítsd ki a szállodai kommunkációt a megadott szavakkal!

wydoo 2009.03.25. 19:40

Travel Vocabulary 1

Írd be a szavakhoz tartozó számot a megfelelő helyre!

Kattints a képre a nagyításhoz!

Alkoss mondatokat will és going to szerkezetekkel!

Példák a képen találhatóak.

Kattints a képre a nagyításhoz!

Alkoss mondatokat a "Wish.." és az "If only..." szerkezetekkel.

Kattints a képre a nagyításhoz.

wydoo 2009.03.25. 19:29

"If only..." Exercise 1

                                  Alkoss mondatokat az "If only..." szerkezettel.

Kattits a képre a nagyításhoz.

 

 

 

 

wydoo 2009.03.25. 19:25

"Wish" Exercise 1

Alkoss mondatokat a "wish" szóval. A szabály a képen található.

 

A nagyításhoz kattints a képre!

wydoo 2009.03.25. 19:22

Accidents Vocabulary

Írd be a szavakat a megfelelő helyre!

 

 

 

 

 

Alkoss mondatokat a képek alapján!

Használatos igeidő: Past Perfect Continuous.
 
Példa:
Bob had been sitting for 5 minutes.
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Mit csináltak amikor hazaértek a szülők?

Haszálatos igeidők: Past Simple, Past Continuous

 

Példa:

Sindy droppped a glass of wine.

Sarah was listening to music.

Mit csináltak az emberek amikor kiütött a tűz?

What were they doing when the fire broke out?

 

Példa:

Mrs. Harris was having a bath.

Past Perfect Continuous

 
Alakja: HAD BEEN + IGE ing
 
Használata:
Cselekvések a múltban, melyek a múlt egy adott pontjáig tartottak.
Pl. He had been watching TV for hours before his friends arrived.
 
Múltbeli cselekmények, melyeknek látható eredményük volt a múltban.

Hius shoes were dirty becasue he had been playing football in the rain.

 

Past Perfect

 
Alakja: HAD + IGE 3. alakja
 
Használata:
Egy múltbeli cselekmény, mely egy másik múltbeli cselekmény előtt történt.

 

Folyamatos múlt

 
Állítás
I
He          was
She
It                                            working.
 
We
You        were
They
 
Tagadás
I
He          wasn’t
She
It                                            working.
 
We
You        weren’t
They
 
Kérdés
                               was        I
                                            He/She/ It
What                                                                                   doing?
                                            we
                               were       you                       
                                            they
Használata
1.a múlt egy adott időpontja előtt, közben és után folyó cselekvés.
At 7 o’clock I was having my breakfast.
2.egy adott időpontban valaki vagy valami leírására.
Jan looked beautiful. She was wearing jeans and t-shirt.
 
3.egy megszakított esemény, tevékenység leírására.
When the phone rang, I was having a shower.
 
Egyszerű vagy folyamatos múlt??
A folyamatos múlt idejű cselekvés tartott hosszabb ideig.

 

Egyszerű múlt idő (Simple Past)

 
A múlt idejű alak minden szám és személyben ugyanaz.
 
Állító
I
He/She/It           finished
We                        left                        yesterday.
You                        arrived
They
 
Tagadás
I
She                        didn’t                   finish.
They
stb.
 
Kérdés
When   did         you
                               he                          finish?
                               they…
 
Használata
1.múltban befejezett cselekvés.
We met in 2000.
I went to Budapest yesterday.
 
2.egy történetben egymást követő események.
Mary walked into the room and stopped.
 
3.egy múltbeli helyzet vagy szokás
We lived in a small house when I was a child.
 
Ezt ki lehet fejezni a USED TO szerkezettel is.
We used to live in a small house…
 
Az –ED helyesírása:
A legtöbb ige szótári alakjához írjuk az –ed végződést.
 
Az –e végű igéknél csak –e végződés.  
pl. like => liked
 
Az egy szótagú, magánhangzó + egy mássalhangzóra végződő igéknél a szóvégi mássalhangzó megkettőződik.
pl. stop => stopped vagy plan => planned
Nincs kettőződés, ha az ige y-ra vagy w-re végződik.
pl. play => played vagy show => showed.
 
Kettőződik az utolsó magánhangzó, ha a szó hangsúlya a második szótagra esik.
pl. prefer => preferred.
 
Ha az ige mássalhangzó + –y-ra végződik, a végződés –IED lesz.
pl. carry => carried. vagy bury => buried.
 
Ha az y előtt magánhangzó áll, a végződés –ed lesz.
pl. enjoy => enjoyed.
 

 

Módbeli segédigék:

 
pl. can, could, may, might, must, will, would, should, ought to.
Módosítják vagy segítik a főigét.
 
Alakjai:
1.Nincs –s végződés az egyes szám harmadik személyben.
                She can ski.
                He must be tired.
 
2.A kérdésben és tagadásban nincs do/does/don’t/doesn’t.
                What should I do?
                Can I help you?
 
3.Utánuk főnévi igenév áll „to” nélkül. Kivétel az: OUGHT TO.
                You must go.
                I’ll help you.
 
4.Nincs főnévi igenevük és –ing alakjuk. Ehelyett mást kell használni.
                I would like to be able to ski.
 
5.Általában nincs múlt idejű alakjuk. Helyette perfect infinitive (bef. fn-i igenév) alakot használunk.
                You should have told me about the bad mark.
 
!!! Figyelem: A could segédigét múlt időben csak akkor használhatjuk, ha képességet jelent.
                The prisoner WAS ABLE TO escape.
 
Használata:
1.A módbeli segédigék az eseményekről alkotott elképzelésünket, véleményünket, hozzáállásunkat fejezi ki.
Pl. It could be John, It must be John, It should be John stb…
 
2.Mindegyik segédigének legalább két jelentése van. Lehetőséget vagy valószínűséget fejeznek ki.
Pl.                          I must post this letter.
                               You must be tired.
 
Kötelezettséget és engedélyt kifejező igék
 
HAVE (GOT) TO
Állítás és tagadás
I, You, We, They               have to
                                      don’t have to            work hard.
He, she                            has to
                                      doesn’t have to
Kérdés
Do          I, You, They, We
Does       He, she                               have to work hard?
 
Használat:
1.       erős kötelezettséget fejez ki: törvény szabály, hatóság stb által elrendelt.
2.       általános, ismétlődő kötelezettség
 
CAN, BE ALLOWED TO
I, You, We, They                         can/can’t
                                               am/are allowed to
                                               am not/aren’t allowed to                          
                                                                                             park here.
He, she                                     can/can’t
                                               is allowed to
                                               isn’t allowed to
 
Kérdés
Can        I, You, They, We stb.     park here?
 
Am I
Are you                                     allowed to          park here?
Is he/she
 
Használat:
Engedélyt fejeznek ki. A can közvetlenebb.
 
SHOULD, OUGHT TO, MUST
I, You, He, She stb..                should / shouldn’t
                                            ought to / ought not to                     work hard.
                                            must                                                                   
 
Használat:
Should és ought to – enyhe kötelezettséget fejez ki + javaslat, tanács.
 
Must és have to – erős kötelezettség. A must a beszélő véleményét is kifejezi, személyes vélemény.
 
Must – előfordul hivatalos, írott nyelvben is.
 
HAVE TO, MUST, DON’T HAVE TO, MUSNT’T
1.A must és a have to gyakran felcserélhetőbb. A have to a valószínűbb.
2.A must-nak csak EGY alakja van, a have to az összes alakban előfordul.
3.don’t have to = nincs kötelezettég; mustn’t = tilos.
 
 
KÉRDÉSEK A CAN, COULD, WILL, WOULD SEGÉDIGÉKKEL
Can
Could
Will                                        you                        help me, please?
Would
 
Would you mind helping me please?
 
Can
Could                    I              speak to you, please?
 
Do you mind if I open the window?
Would you mind if I opened the window?
 
1.A could hivatalosabb, mint a can. Sok helyzetben használhatók.
 
SEGÍTSÉG FELAJÁNLÁSA, HIRTELEN ÍGÉRET: WILL, SHALL/SHOULD
1.A will, shall/should valamilyen ajánlatot fejeznek ki.
2.will – a párbeszéd pillanatában kigondolt szándékot, döntést vagy ajánlatot fejez ki.
                Come over after work. I’ll cook dinner for you.
 
Hogy hangzik ez angolul?
Megadom a számomat.                                              I give you my number.
                                                                              I’ll give you my number.
 
3.A Shall/Should I kérdések ajánlatot, javaslatot, tanács kérését fejezik ki.
                Shall I carry your bag for you?
 
4.A should-al tehetünk baráti javaslatot vagy tanácsot kérhetünk.
                What should we have for dinner?

 

Modális segédigék

 
Kifejezhetnek:
-képességet
-kötelezettséget
-engedélyt
-kérést
 
Valószínűséget kifejező modális segédigék
1.Lehetőség, valószínűség kifejezése jelen és jövő időben
must és can’t: szinte 100%osan biztos az, amit állítasz. A must a teljes valószínűség, a can’t pedig a teljes valószínűtlenség.
He must be tired. He can’t even stand up.
She can’t have a ten-year-old daughter! She ’s only 24!
 
A could, a may és a might a jelenre és jövőre vonatkozó lehetőséget fejez ki. Tagadó alakjuk: may/might not.
He might be lost.
They could move to a different place.
Lehet, hogy másik helyre költöznek. (nincs köze a CAN-hez!!)
I might have to work late.
 
Folyamatos főnévi igenév.
A must/could/can’t/might segédigék után használjuk a BE + Ving alakot.
You must be joking!
 
2.Lehetőség, valószínűség kifejezése a múltban
Befejezett főnévi igenévvel lehetséges.
 
Must/could/can’t/might + have + ige 3. alakja
 
He must have been exhausted.
He might have got lost.
 
3.Valószínűség utáni érdeklődés
Ha valami valószínűsége után érdeklődünk, akkor a Do you think….? kérdést használjuk, és NEM a modális segédigéket.
Do you think she is married?
Where do you think he is from?
 
ÉN IS / ÉN SEM
Ha egy állító mondatra szeretnénk úgy reagálni, hogy „Én is!”, akkor:
So + segédige + I.   Pl. So do I.
Ha tagadó a mondat, vagyis „Én sem!”, akkor:
Neither + segédige + I.
I like ice-cream – So do I.
I’m wearing jeans. – So am I.  
 
Ha nem értünk egyet az állítással, akkor: „De én igen!” vagy „De én nem!”:
I don’t like Mary. – I do.
 
Én is / Én sem: Too, Either/Neither.
Ha egyetértünk a véleménnyel:
I like ice-cream. – I do, too. vagy Me too.
Ha nem:
I don’t like working. – I don’t either vagy Me neither.

 

wydoo 2009.03.25. 13:01

Ugye? (Question Tags)

UGYE? visszakérdezés  (Question Tags)

Alakjai:
1.Beszélt nyelvben nagyon gyakori.
 
You are Jenny, aren’t you?
 
2.A mondatban lévő segédigét ismételjük meg, ha nincs, akkor a do/does / did –et használjuk.
 
You haven’t been here before, have you?
You can speak French, can’t you?
 
Figyelem!
Az I’m kezdetű mondatok:
I’m late, aren’t I?

 

wydoo 2009.03.25. 12:55

Kérdések (Questions)

Kérdőszavak

 
What, Which és Whose + főnév
How + melléknév / határozó
 
What kind of music do you like?
How much do you weight?
What colour are your eyes?
How tall are you?
 
Kérdések függő beszédben
1.Ha a kérdés a mellékmondatban van, egyenes szórendet használunk, a do/does/did nem szerepel benne!
 
Do you know where Tom lives?
 
2.Egy konkrét kérdést gyakran teszünk függőbe beszédbe, hogy finomabb és udvariasabb legyen.
What time do the banks close?
 
Could you tell me
Do you know
Do you happen to know
Have you any idea                          what time the banks close?
Do you remeber
Would you mind telling me
 
Ha nincs kérdősző, akkor az IF vagy WHETHER szavakat használjuk.
I don’t know if I’m coming or not.
I wonder whether it’s going to rain.